|||::
Fullarton Parish Church, Church St, Irvine, Ayrshire KA12 8QJ